Regulamin losowania bukietu kwiatówRegulamin losowania bukietu na Facebook'u


 • 1. ORGANIZATOR LOSOWANIA

  FLORAQUEEN Flowering the World S.L. (Poniżej FLORAQUEEN), o kodzie identyfikacji podatkowej ES B-63609051, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Barcelony, z siedzibą w 00-116 Warszawie, ul. Świętokrzyskiej 30/63 jest oficjalnym organizatorem losowania jednego bukietu (Poniżej “losowanie”) na Facebooku, z uwzględnieniem praw, których konsultacja jest możliwa na stronie internetowej www.floraqueen.pl (Poniżej “strona internetowa”).


 • 2. OKRES I WARUNKI LOSOWANIA

  Losowanie rozpoczyna się dnia 13.09.2016 r. i kończy się 13.10.2016 r. Do losowania przystępują wszyscy użytkownicy, którzy wypełnią formularz opublikowany w do tego przeznaczonych Postach FloraQueen na Facebooku.

  Każdy uczestnik losowania oświadcza swoją pełnoletność (ukończone 18 lat). Losowanie skierowane jest do obywateli Europy. W przypadku obywateli z poza Europy, informujemy, że obejmują ich przepisy europejskie. Promocja jest ważna dla wszystkich krajów dostawy, które udostępnia strona internetowa. Uczestnictwo jest uzasadnione prawidłowym wypełnieniem formularza wyświetlonego na specjalnych postach na Facebooku. Każdy uczestnik może wziąć udział w losowaniu tylko raz. Osoby, które podadzą fałszywe lub niekompletne dane albo dokonają próby oszustwa, zostaną zdyskwalifikowane z losowaniu.


 • 3. NAGRODA, WARUNKI, ZASADY WYMIANY

  Firma FLORAQUEEN organizuje losowanie za pomocą systemu losowego. Zwycięzca losowania zostanie ogłoszony publicznie na profilu Facebook'a FloraQueen. Losowanie 1 bukietu odbędzie się w przeciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia losowania. Zwycięzca ma prawo odrzucić nagrodę. Nie ma prawa do wymiany nagrody za jej wartość pieniężną lub przekazania jej osobie trzeciej. W przypadku, gdy skontaktowanie się ze zwycięzcą, nie będzie możliwe w przeciągu 30 dni od dnia losowania, nagroda zostanie anulowana. FLORAQUEEN skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Zwycięzca udostępni firmie FLORAQUEEN prawo do wykorzystania jego danych osobowych. Imię i nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania, wysłany bukiet i własne zdjęcie, zostaną opublikowane na kanałach promocyjnych FLORAQUEEN: media społecznościowe, strona internetowa oraz newslettery, w celu udowodnienia, że promocja jest prawdziwa. Zwycięzca ma prawo publikować zdjęcie z nagrodą FLORAQUEEN.

  Nagroda obejmuje:

  1 bukiet “Deluxe”, do wyboru FQ2308 lub FQ2317

  Przezroczyste opakowanie bukietu

  Nagroda nie obejmuje:

  Wazonu

  Żadnego innego dodatkowego produktu

  Uczestnicy mają prawo wybrać datę dostawy, zgodnie z ustalonym okresem przez FLORAQUEEN. (Dostawa bukietu musi odbyć się w 2016 r.). Kraj dostawy można wybrać z państ dostępnych w serwisie FLORAQUEEN.Nagroda nie może zostać wymieniona na jej wartość pieniężną lub inny produkt. Jeśli których z losowanych produktów nie będzie dostępny, zostanie zamieniony na inny produkt tej samej jakości o tej samej wartości pieniężnej. Jeśli zwycięzca chciałby dodać wazon lub inne dodatkowe produkty, może zrobić to wpłacając odpowiednią kwotę za wybrany produkt i koszty dostawy, jak również podatki obciążające dany produkt i serwis. Obrazy wykorzystane w promocji losowaniu mogą różnić się od dostarczonego produktu końcowego. Marka dodatkowych produktów może ulec zmianie w zależności od dostępności, daty i kraju dostawy.

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z FLORAQUEEN:info@floraqueen.com

  Akceptacja warunków: Uczestnictwo w losowaniu nagrody potwierdza, że uczestnik zaakceptował prawne warunki konkursu.


 • 4. OGRANICZENIA

  W losowaniu nie mogą wziąć udziału następujące osoby oraz ich rodzina do drugiego stopnia pokrewieństwa (włącznie): (i) Osoby fizyczne związane lub zatrudnienie przez jakąkolwiek jednostkę prawną związaną z FLORAQUEEN. (ii) Osoby fizyczne, które mają udział pośredni lub bezpośredni w kapitale FLORAQUEEN. (iii) Każda inna osoba fizyczna, które brała udział pośredni, lub bezpośredni w losowaniu nagrody, lub w bezpośredniej lub pośredniej organizacji i rozwoju tego konkursu (agencja, firmy, współpracownicy etc.) Wypełnienie formularza poza okresem trwania losowania, nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa. Również zostanie odrzucone uczestnictwo osób z niepełnymi danymi kontaktowymi, nieprawidłowymi danymi osobowymi wymaganymi do wzięcia udziału w losowanieie lub sfałszowanymi danymi. Wszystkie dane podane przez uczestnika muszą być autentyczne.FLORAQUEEN zastrzega sobie prawo wymagania okazania dowodu osobistego lub paszportu do zweryfikowania danych osobowych. FLORAQUEEN ma prawo podjąć akcje prawne przeciwko osobom, które popełnią jakąkolwiek czynność uznaną za manipulację lub sfałszowanie konkursu. FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez uczestnika nagrody. FLORAQUEEN nie jest odpowiedzialna za wyrządzone szkody i wykroczenia, które mogą popełnić uczestnicy lub osoby trzecie.


 • 5. WYŁĄCZNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności prawnej w żadnym wypadku i okolicznościach, które mogą przeszkodzić w udziale w losowaniu lub wykorzystaniu pełnym, lub połowicznym wygranej nagrody. FLORAQUENN nie jest odpowiedzialna za poniższe przypadki:

  - Modyfikacja i/lub zmiany ustalonych warunków nagrody, zrealizowane przez zwycięzcę.

  - Możliwe opóźnienia w dostawie kwiatów, spowodowane przez osoby trzecie

  - Szkody każdej natury, które zostaną wyrządzone z powodu tymczasowego braku dostępności lub połączenia z siecią telekomunikacyjną, lub mediami społecznościowymi.

  - Niedozwolone, nieuważne, niezgodne z prawem wykorzystanie nagrody.

  - Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które mogą mieć wpływ na rozwój uczestnictwa w konkursie lub wykorzystanie nagrody.

  - Przypadki siły wyższej, które mogą zaszkodzić rozwojowi uczestnictwa lub wykorzystaniu nagrody.

  W przypadku, gdy losowanie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu wykrytego oszustwa, technicznych błędów lub każdego innego motywu, który jest poza kontrolą FLORAQEEN i ma wpływ na normalny rozwój konkursu, FLORAQUEEN ma prawo zakomunikować anulację, modyfikację albo zawieszenie losowania.


 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Polityka danych osobowych znajduję się na stronie internetowej FLORAQUEEN. Sprawdź politykę danych osobowych tutaj.


 • 7. MODYFIKACJE

  FLORAQUEEN ma prawo zmodyfikować warunki tego losowania w każdym momencie, tylko z powodów sprawiedliwych i uzasadnionych, komunikując nowe warunki konkursu, warunki anulowania konkursu, z uwzględnieniem wczesnego powiadomienia.


 • 8. PYTANIA

  Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres e-mail info@floraqueen.com.


 • 9. ODPOWIEDNIE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

  Przedstawione warunki losowania są zgodne z prawem hiszpańskim. Prawo hiszpańskie musi zostać uwzględnione podczas próby rozwiązania jakiejkolwiek reklamacji, która mogłaby nastąpić na podstawie ważności, interpretacji albo wykonaniu tych prawnych warunków konkursu. Sprawa należy do sądów i trybunałów miasta Barcelona.

Uśmiech gwarantowany

Wybór prezentów dla kobiet jest naprawdę ogromny. Wysłałem prezenty dla żony, mamy, dla moich sióstr... I znalazłem coś idealnego dla każdej z nich!
Nowak Sikorski, Kielce